تارا

پس از کلی انتظار شیرین، تارا کوچولو خونه ما رو روشن کرد و من هم رسما شدم بابای تارا!
/ 12 نظر / 26 بازدید
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
8 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
11 پست
تیر 86
11 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
1 پست
تنهایی
1 پست
ایسلند
1 پست
هلندیها
1 پست
زندگی
2 پست
ایران
4 پست
خبر
1 پست
میز_قهوه
1 پست
نفت_و_گاز
1 پست
بالاترین
1 پست
دروغ_13
1 پست
فرودگاه
2 پست
هوا
1 پست
بازگشت
1 پست
خونه
1 پست
خاطره
2 پست
ترافیک
1 پست
وست_وود
1 پست
نوروز
1 پست
آرامش
1 پست
امنیت
2 پست
قهوه
1 پست
استنفورد
1 پست
سفرنامه
1 پست
بازرسی
1 پست
ویزا
1 پست
احترام
1 پست
نسبیت
1 پست
تاریخ
1 پست
داستان
1 پست
کار
2 پست
تبعیض
1 پست
گرگان
1 پست
تاسوعا
1 پست
برف
1 پست
دلفت
1 پست
ورزش
1 پست
چاقی
1 پست
کالری
1 پست
نظم
1 پست
قطار
1 پست
فرصت
1 پست
گدشته
1 پست
ایده_ال
1 پست
پاسپورت
1 پست
پسته
1 پست
مسلمان
1 پست
کارناوال
1 پست
کاتولیک
1 پست
مغز
1 پست
کار_عملی
1 پست
کلید
1 پست
قانون
1 پست
دوست
1 پست
عروسی
1 پست
مهربونی
1 پست
سیستم
1 پست
هلند
1 پست
بهشته
1 پست
گذشته
2 پست
حال
1 پست
جوان
1 پست
امکانات
1 پست
سکوت
1 پست
مردم
1 پست
مسافرت
1 پست