رویای آزادی و آزاداندیشی (3): آلاختون!

به دنبال ابهامات ایجاد شده در مورد لغت ابهام آمیز آلاختون باید تاکید کنم که این لغت در کاربردهای رسمی دولت هلند هیچ بار منفی ندارد و تنها در زبان محاوره ای هست که بعد از کاربرد زیاد آن در رسانه ها و آن هم فقط در مورد ملیتهای محدودی و آن هم فقط در اخبار بد، از حالت خنثی به منفی گراییده، طوریکه شهرداری لاهه سعی میکند که برای جلوگیری از ابهام و تحریک از آن استفاده نکند. در هر حال این لغت پر هیبت بحث هایی را ایجاد کرده که می توانید در این مستند جالب ببینید (به زبان هلندی).

اما در هر صورت هدف من اصلا بیان وجود تبعیض و نژادپرستی و یا اعتراض به آن نیست! بلکه واقعیت وجود مشکل خارجی های ایزوله و در برخی موارد مشکل زا هست که متاسفانه دولت هلند برای حل آن سیاستی را پیش گرفته که تحریک کننده بوده و به تشدید مشکل می انجامد و آن به قول بابای آیدا سیاست "دسته بندی" است. نگاهی به دسته بندیهای زیر در مورد "انسان" های بیچاره بیندازید (منبع):

'Buitenlander, arbeidsmigrant, onderwijsmigrant, asielmigrant, eerste generatie migrant, tweede generatie migrant, emigrant, etnische minderheid, illegale migrant, spontane migrant, immigrant, allochtoon, westerse allochtoon, niet-westerse allochtoon, allochtoon volgens de beperkte definitie of volgens de ruime definitie, autochtoon, Nederlander, niet-Nederlander, nieuwkomer, vreemdeling, vluchteling, asielzoeker…wow

تا اینجا ٢٣ گروه و حالا اضافه کنید:

Turkse Nederlander, Marokkaanse Nederlander, Irakese Nederlander, Iraanse Nederlander...en

آیا ما  نمی توانیم، حداقل برای جلوگیری از ایجاد ابهام، خود را از این طبقه بندیهای مسخره رها کرده و در مورد انسانها آزادانه تر و انسانانه تر فکر کنیم؟

علی

/ 6 نظر / 25 بازدید
روح اله

نظر منون بخوای در مورد حیوانات هم باید آزادانه تر و انسانانه تر فکر کنیم

نسیم

پدر آینده تبریک[چشمک]

بابای آیدا

استاد این آلاختون کلمه خوشمزه‌ایه! نمی‌دونم چرا یاد لواشک می‌افتم.[خوشمزه]